การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ครู นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานแล้วทั้งสิ้น 1,027 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยญชาญด้านคณิตศาสตรศึกษา การเสวนาด้านคณิตศาสตรศึกษา กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการนำเสนอผลงานวัจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

       การจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทาง คณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาระหว่างวิทยากร ที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ในระดับอุมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึงเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป