ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู และการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความ บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2564
แจ้งผลตอบรับ 25 ธันวาคม 2564
ส่งบทความฉบับเต็ม 25 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565
ลงทะเบียน Early Bird วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนปกติ 1 - 16 มกราคม 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน Early Birds ราคา (บาท) ลงทะเบียนปกติ ราคา (บาท)
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 800 1,000
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงาน 600 600
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป 500 500
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 300 300
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 1,000 1,200
หมายเหตุ ผู้ที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

รูปแบบการนำเสนอ

1. การนำเสนอแบบ Poster Presentation
2. การนำเสนอแบบ Oral Presentation

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review)

การเตรียมบทคัดย่อ

ดาวน์โหลด Abstract Template: WORD ,PDF
1. บทคัดย่อแสดงถึงความรวมอย่างกระชับของเนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย หรือข้อสรุปจากงานวิจัย เป็นต้น
2. ผู้เขียนควรใช้ภาษาทางวิชาการที่กระชับรัดกุม ให้จัดพิมพ์บทคัดย่อในส่วนนี้ไม่เกิน 500 คำ จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ธรรมดา โดยให้ระยะบรรทัดเป็น 1.0 จัดไฟล์เป็น Microsoft Word 2007 ขึ้นไป
3. กำหนดชื่อไฟล์ดังนี้ สำหรับผู้ที่จะนำเสนอแบบ Oral Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_OP_Rachada.docx และสำหรับที่ผู้ที่จะนำเสนอแบบ Poster Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_PP_Rachada.docx
4. ให้ผู้เขียนลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อนี้ทาง Online Submission เท่านั้นทาง https://www.tsmed.or.th ก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ผู้ที่จะนำเสนอผลงานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษาด้วย

การเตรียมบทความฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด Full Paper Template: WORD ,PDF
ส่วนประกอบของการเขียนบทความ
      1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 18 ตัวหนา
      2) บทคัดย่อ
      3) บทนำ บทนำให้เริ่มต้นเขียนโดยขึ้นหน้าที่สองของบทความฉบับเต็ม (ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 14) ความยาวอยู่ระหว่าง 8-10 หน้ากระดาษ A4 รวมรายการอ้างอิง
      4) หัวเรื่องหลัก ในการจัดพิมพ์เนื้อความในหัวเรื่องหลักให้ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 14 โดยเคาะ 1 ครั้งเพื่อย่อหน้าในบรรทัดแรก ส่วนบรรทัดอื่นๆ ให้ชิดขอบตามที่กำหนดขอบกระดาษทั้งซ้ายและขวา กรุณาปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อความมั่นใจว่าข้อความจะไม่หลุดหายไปจากหน้ากระดาษเมื่อได้รวมเล่มแล้ว
      หัวเรื่องหลัก ควรครอบคลุมองค์ประกอบของบทความวิจัยหลักๆ ได้แก่ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง นอกจากหัวข้อดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้วิจัย
      กรณีมีการใช้ภาพ ให้ใช้คำว่า “ภาพ.... แสดง...............................” พิมพ์ใต้ภาพลงมาอีก 1 เคาะ จัดตำแหน่งตรงกลางของกระดาษ และไม่ควรใช้ภาพที่มีขนาดเล็ก หรือใหญ่เกินไป ต้องเป็นภาพที่มีความคมชัด
      กรณีมีตาราง ให้ใช้คำว่า “ตาราง..... แสดง...................................” พิมพ์เหนือตาราง 1 เคาะ และถ้ามีตารางต่อในหน้าถัดไป ให้มีหัวตาราง โดยเขียนว่า “ตาราง....(ต่อ)” พิมพ์เหนือตาราง 1 เคาะ
      หัวเรื่องรอง (หากมี ให้ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ตัวหนา)
      5) เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหา: ให้ใช้ระบบ นาม-ปี โดยภาษาไทย ให้ใช้ (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปี) เช่น (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2557) สำหรับภาษาอังกฤษให้ใช้นามสกุล (นามสกุลผู้แต่ง, ปี) เช่น (Inprasitha, 2014)
      ผู้แต่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด วิธีการพิมพ์กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 จัดชิดขอบซ้าย ให้เรียงตามลำดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษร ตามแบบ APA (APA Style) สามารถหาข้อมูลหลักการอ้างอิงเพิ่มเติมได้ที่ http://gsbooks.gs.kku.ac.th/50/manualthesis/ (ให้ใช้ตามหลักการของบทที่ 5) รายการอ้างอิงทั้งหมดรวมอยู่ใน 8-10 หน้ากระดาษแล้ว